Trang phục hóa trang

Mascot Dê

Chất liệu nhẹ, thoáng khí

Dễ di chuyển

Mascot Cọp

Chất liệu nhẹ, thoáng khí

Dễ di chuyển

Mascot Beo

Chất liệu nhẹ, thoáng khí

Dễ di chuyển

Mascot Ếch

Chất liệu nhẹ, thoáng khí

Dễ di chuyển

Vịt Donald

Chất liệu nhẹ, thoáng khí

Dễ di chuyển

Chuột Mickey

Chất liệu nhẹ, thoáng khí

Dễ di chuyển